czwartek, 22 listopada 2018

Ochrona dzieci przed zanieczyszczeniem powietrza w Subregionie Zachodnim


Postanowiliśmy sprawdzić jakie działania podejmowane są w wybranych gminach Subregionu Zachodniego dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.


Wnioski:

 • Większość badanych przedszkoli i szkół de facto nie informuje podopiecznych ani personelu o stanie jakości powietrza, niezależnie od okoliczności wprowadzenia któregokolwiek poziomu ostrzegania.
 • Placówki oświatowe mimo to deklarują informowanie o jakości powietrza, jednak odbywa się to w sposób którego nie można uznać za efektywny, np. wydruki informacji z WIOŚ.
 • Zdecydowana większość placówek oświatowych nie posiada procedur ani instrukcji, jak zachować się w przypadku ogłoszenia II lub III poziomu ostrzegania. Tylko w czterech badanych jednostkach takie wewnętrzne procedury zostały przygotowane.
 • Szkoły i przedszkola deklarują informowanie swoich podopiecznych o ogłoszeniu poziomu ostrzegania, rzadziej zamieszczają taką informację na tablicy.
 • W celu chronienia podopiecznych przed negatywnymi skutkami złej jakości powietrza zwykle rezygnuje się lub skraca pobyt na zewnątrz oraz zakazuje się wietrzenia pomieszczeń.
 • Tylko w czterech jednostkach oświatowych uczestniczących w badaniu (wyłącznie przedszkola) stosuje się oczyszczacze powietrza.
 • Placówki posiadające oczyszczacz zdobywają go w różny sposób – ze środków rady rodziców, dzięki sponsorowi, ze środków budżetu obywatelskiego.
 • Zdecydowana większość szkół oraz przedszkoli wprowadziła obowiązek edukacji antysmogowej w różnych formach (89% badanych szkół oraz 83% przedszkoli).
 • W większości obowiązek edukacji antysmogowej wypełniany jest poprzez pogadanki, prezentacje, opowiadania, filmy itp. realizowane w ramach godzin wychowawczych w szkołach oraz w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych w przedszkolach.
 • Popularne w placówkach edukacyjnych jest uczestnictwo w kampaniach informacyjno-edukacyjnych, jak „Czyste powietrze", czy "Nie truj sąsiada".
 • Większość gmin i miast biorących udział w badaniu kieruje informacje o jakości powietrza do przedszkoli i szkół tylko w przypadku ogłoszenia II lub III poziomu ostrzegania.
 • W przypadku I poziomu ostrzegania informacje o jakości powietrza są dostępne na stronach urzędów, skąd dyrekcje placówek oświatowych mogą takie informacje pobrać. Wyjątkiem są Racibórz, Rybnik i Żory, gdzie informacje o jakości powietrza są przesyłane bez względu na występujący poziom ostrzegania.
 • Miasta i gminy informują o jakości powietrza poprzez swoje strony internetowe.
 • W jednym przypadku (Pietrowice Wielkie) co prawda istnieje na stronie urzędu zakładka dotycząca jakości powietrza, ale nie zawiera, ani nie prowadzi do informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza.
 • Czytelność informacji o jakości powietrza i łatwość ich odnalezienia na stronie internetowej w kilku przypadkach budzi zastrzeżenia.
 • Większość badanych gmin informując o jakości powietrza korzysta także z czujników pyłu zawieszonego spoza państwowego systemu monitoringu jakości powietrza obsługiwanego przez WIOŚ. Zidentyfikowano trzy takie dodatkowe systemy pomiaru zanieczyszczeń.
 • Gminy w większości opracowały listy instytucji, które należy informować o ogłoszeniu II i III poziomu ostrzegania. W kilku przypadkach można mieć uwagi dotyczące braku wystarczających danych kontaktowych pozwalających na szybki przepływ informacji.
 • Oczyszczacze powietrza zostały zakupione tylko przez jedną badaną jednostkę. Miasto Rybnik w ramach budżetu obywatelskiego zakupiło 40 takich urządzeń dla jednostek oświatowych w jednej z dzielnic.
 • W żadnej gminie do końca poprzedniego roku szkolnego nie przeprowadzono kontroli podejmowanych przez dyrektorów działań wynikających z wprowadzonych poziomów ostrzegania.


Badanie zostało zrealizowane dzięki współpracy Fundacji 360! z Rybnickim Alarmem Smogowym.


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.