Informacja o przetwarzaniu danych osobowych / RODO

 Fundacja 360! z siedzibą w Rybniku, jako administrator danych informuje, że:

1. celem przetwarzania Pani/Pana danych jest nawiązanie kontaktu telefonicznego i/lub wymiana korespondencji mailowej oraz w uzasadnionych przypadkach – jej archiwizacja w razie potrzeby wykazania jej przebiegu;

2. podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 – to jest prawnie uzasadniony interes Fundacji 360!;

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Fundacją 360! Po tym okresie mogą zostać usunięte lub zarchiwizowane, jeśli przebieg komunikacji uzasadnia archiwizację z uwagi na konieczność wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Fundacji 360! dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych;

5. przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na ręce przedstawiciela Fundacji 360! przy czym wycofanie zgody nie przekreśla legalności przetwarzania danych przed ich wycofaniem;

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu telefonicznego lub mailowego. Brak zgody na przetwarzanie danych oznacza brak możliwości nawiązania z nami kontaktu telefonicznego lub mailowego.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie (adres: ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@fundacja360.pl).