Statut

Statut Fundacji 360! 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Fundacja 360! zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Emila Nagalewskiego i Janusza Piechoczka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. A nr 6470/2014 sporządzonym przez notariusza – Artura Pędrackiego w kancelarii notarialnej w Rybniku przy ul. Kościuszki 64/1A, w dniu 28 października 2014 r. 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Rybnik. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 3 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 4 
Celem Fundacji jest: 
a. budowanie kapitału społecznego, 
b. wzmacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej, 
c. poprawa spójności społecznej, 
d. rozwój kapitału intelektualnego i innowacji społecznych, 
e. wspieranie i promowanie społeczeństwa informacyjnego, 
f. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, w tym działalność z zakresu: 
1) ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz ochrony krajobrazu, 
2) edukacji w dziedzinie ochrony środowiska, 
3) ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, 
4) ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń i odpadów, 
5) zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarowania odpadów, 
g. upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka 
h. wspieranie integracji europejskiej, 
i. wspieranie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, 
j. promocja Rybnika i Śląska, 
k. wspieranie i promowanie ekonomii społecznej, 
l. wspieranie organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, inicjatyw lokalnych społeczności i wolontariatu. 

§ 5 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
b. prowadzenie doradztwa, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, debat, targów, imprez społeczno-obywatelskich, 
c. prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, 
d. działalność badawczą, 
e. działalność wydawniczą, 
f. realizowanie programów i projektów zgodnych z celami Fundacji, 
g. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, 
h. udział w postępowaniach sądowych w sprawach o ochronę środowiska, poprzez: 
1) wytaczanie powództw w sprawach o ochronę środowiska, 
2) przystępowanie do toczących się postępowań w sprawach o ochronę środowiska, na warunkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego, 
i. udział w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony wolności i praw człowieka na warunkach określonych w kodeksie postępowania karnego, 
j. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludzi, 
k. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w innych ustawach. 

§ 6 
Fundacja realizuje swoje cele w formie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 7 
Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 8 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 9 
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. działalności odpłatnej, 
c. dotacji i subwencji osób prawnych, 
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
e. dochodów z majątku Fundacji, 
f. odsetek bankowych. 
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 10 
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
2. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa. 
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 
4. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów działających łącznie. 
5. Fundatorzy działający łącznie mają prawo odwołania Zarządu lub jego członka w każdym czasie. 

§ 11 
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub Fundatora, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. odwołania przez Fundatorów działających łącznie – wskutek nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji lub choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, 
d. śmierci członka Zarządu. 

§ 12 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
f. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

§ 13 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pozostałym członkom Zarządu na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Sposób reprezentacji 

§ 14 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem punktu 2. 
2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy zł) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 15 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 16 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 17 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki społecznej. 
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.